institucije


Naziv organaKontaktSastav-projektiFotografija
OPĆINSKI NAČELNIKHakija Užičanin, dipl. ing. maš Općina Tešanj

Tel. 00 387 32 650 547
Fax. 00 387 32 650 220
E-mail: [email protected]
PREGLED REALIZACIJE PROJEKATA OBNOVE I REKONSTRUKCIJE PRIORITETNI PROJEKTI
POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA PRIVATIZACIJUMirsad Šaranović, dipl. oec. Općina Tešanj

Tel. 00 387 32 650 022
Fax. 00 387 32 650 220
 
POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA KONTAKT SA MEDJUNARODNIM ORGANIZACIJAMASead Korajlić, dipl. ing. maš. Općina Tešanj

Tel. 00 387 32 650 022
Fax. 00 387 32 650 220
Zadužen i za izradu, ponudu i realizaciju projekata poslijeratne obnove i razvoja općine
PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJIzudin Ahmetlić, dipl. agr. Općina Tešanj,

Tel: 00 387 32 650 022 Fax: 00 387 32 650 220
 

SEKRETAR
OPĆINSKOG VIJEĆA

Muhidin Alić,
dipl. pravnik

Tel. 00 387 32 650 341
Fax. 00 387 32 650 220
 

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
(Odjeljenje opće uprave, Odjeljenje za društvene djelatnosti, Odjeljenje logistike, Odjeljenje zajedničkih poslova)

hublot replica
ŠEF SLUŽBEJasmin Mandžukić,
Općina Tešanj

Tel. 00 387 32 650 022
Fax. 00 387 32 650 220
 
PRAVNA POMOĆHazim Ćeman
Općina Tešanj

Tel. 00 387 32 650 022
Fax. 00 387 32 650 220
 
PRESS-CENTAR I INFORMATIKAFerid Mustafić
Općina Tešanj

Tel. 00 387 32 650 022
00 387 32 650 563
Fax. 00 387 32 650 220 E-mail: [email protected]
 

REFERENT ZA RASELJENA LICA I IZBJEGLICE

G-da Hadžimehic Alija Općina Tešanj

Tel. 00 387 32 650 022
Fax. 00 387 32 650 220

Posjeduje elektronsku bazu podataka izbjeglih i raseljenih lica na podrućju općine
KOORDINATOR ZA RAD SA MJESNIM ZAJEDNICAMARoša Sinan
Općina Tešanj

Tel. 00 387 32 650 022
Fax. 00 387 32 650 220

SLUŽBA ZA FINANSIJE I EKONOMIJU

ŠEF SLUŽBEMiralem Unkić, dipl. oec. Općina Tešanj

Tel. 00 387 32 650 022
00 387 32 650 338
Fax. 00 387 32 650 220
 

SLUŽBA ZA URBANIZAM, STAMBENE I INSPEKCIJSKE POSLOVE
( Odjeljenje za urbanizam, Odjeljenje za stambene poslove,
Odjeljenje za inspekcijske poslove, Odjeljenje za obnovu i razvoj)

ŠEF SLUŽBEHamzalija Hojkurić, dipl. oec.
Općina Tešanj

Tel. 00 387 32 650 022
Fax. 00 387 32 650 220
 

SLUŽBA ZA GEODETSKE, IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I KATASTAR
(Odjeljenje za geodetske poslove, Odjeljenje za imovinsko-pravne poslove, Odjeljenje za katastar komunalnih uređaja)

ŠEF SLUŽBEFatima Smailbegović
Općina Tešanj

Tel. 00 387 32 650 022
Fax. 00 387 32 650 220
 

SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU

ŠEF SLUŽBEMuhamed Agić
Općina Tešanj

Tel. 00 387 32 650 022
Fax. 00 387 32 650 220
 

OSTALI ORGANI I SLUŽBE

OPĆINSKI SUDIJA ZA PREKRŠAJEOsman Rahmanović, predsjednik Suda
Općina Tešanj

Tel. 00 387 32 650 040
Fax. 00 387 32 650 220
 
OPĆINSKI PRAVOBRANILACSmajo Ćeman
Općina Tešanj

Tel. 00 387 32 650 022
Fax. 00 387 32 650 220
 
OPĆINSKI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITENizah Mehinović
Općina Tešanj

Tel. 00 387 32 650 108
Fax. 00 387 32 650 220